کمک نقدی به همیاری

شما می توانید از طریق شماره کارت زیر به همیاری کمک نقدی کنید:

شماره کارت: 7884-9003-0610-5047

به نام: موسسه خیریه همیاری فرداسوی آرمان آریانا، بانک شهر