Hamyari-logo

در این صفحه قرارهای آینده همیاری به اطلاع همیارانی که دوست دارن همراه و همدل و کنار بچه ها باشند، میرسد. در صورت تمایل به همراهی، زمان، مکان و جزئیات قرار در داخل صفحه هر قرار موجود است. همچنین اطلاعیه ها، فراخوانها و  زمان، مکان و جزئیات گردهمایی های خود همیاران نیز در این صفحه اعلام میشود.