4-1

گزارش پویش با ما نفس بکش

رونمایی از ۲۶ دستگاه اکسیژن ساز برای استان سیستان و بلوچستان

3

پویش با ما نفس بکش

خریداری دستگاه اکسیژن ساز برای استان سیستان و بلوچستان

2-11

پویش صدایت را شنیدیم

تامین تانکر آب برای استان سیستان و بلوچستان

9

کمپین پا به پا لبخند سیستان و بلوچستان، روستاهای بکجود، کاشی پایین، حمزه آباد، امامیه و حسن محمود

2

کمپین پا به پا لبخند سیستان و بلوچستان، روستاهای حکیم آباد، سم پیر محمد، شنکی، محمودآباد کالی، آله آباد، قاسم آباد و لادیز