زمانی برای همدلی با کودکان کوره شمس آباد

زمان: جمعه ۳ خرداد، ۹ صبح

مکان قرار برای حرکت دسته جمعی: رینگ دوم میدان آزادی، ضلع شمالی، نبش خروج جناح

نکته مهم: با توجه به تراکم برنامه ها از همه همیاران خواهش میشود در زمان مقرر در محل قرار حضور داشته باشند.

در صورت تمایل به حضور، حتما از طریق زیر اطلاع دهید.