• در تاریخ ۹۷/۱۱/۳ تعداد ۱۵ نفر از کودکان در فاصله سنی ۱۸_۱۳ سال توسط حدود ۱۰ نفر از روانشناسان کارگروه روانشناسی همیاری در محل کوره ها ، به مدت ۹۰ دقیقه برای هر فرد، مصاحبه شدند.
  • مصاحبه شوندگان به دو گروه ۴ نفره و دو گروه ۵ نفره تقسیم بندی شدند(جمعا ۴ گروه).
  • معیار انتخابِ افرادی که مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت، داشتن تعداد بیشتر پارامتر هایی که نمرات بالاتری را دارند در آزمون SCL_90_R و در آزمون GHQ داشتن تعداد بیشتر پارامتر هایی از آزمون است که نمره ی مرضی و بیماری را کسب کرده اند.
  • مصاحبه حضوری با بچه ها به جهت مطمئن شدن از تشخیص جواب تست های ماه قبل بوده است.