توزیع کفش بین فرشته های آسمانی استان کردستان،دوشنبه 13 خرداد

زمان و ساعت دقیق: بعدا اعلام خواهد شد.

مکان قرار برای حرکت دسته جمعی: بعدا اعلام خواهد شد.

در صورت تمایل به حضور، حتما از طریق زیر اطلاع دهید.