فرصتی برای شادی و بازی کودکان کار در اردوی جمعه ۲۴ خرداد

زمان و ساعت دقیق: بعدا اعلام خواهد شد.

مکان قرار برای حرکت دسته جمعی: بعدا اعلام خواهد شد.

در صورت تمایل به حضور، حتما از طریق زیر اطلاع دهید.