به نام خدا

دوره مهارتهای زندگی  که قرار است برای همه نوجوانان و جوانان ۱۲-۱۸ سال کوره آجرپزی شمس آباد برگزار شود از ۲۶ اردیبهشت ۹۸ ، بوسیله متخصصان گروه روانشناسی همیاری آغاز شد.

این دوره در گام اول برای دختران گروه سنی اول ،که ۱۲-۱۵ سال است، اجرا خواهد شد که به صورت کارگاهی و مشارکتی در دوره خودآگاهی شرکت خواهند کرد.

گروه سنی دوم دختران، که ۱۵-۱۸ سال است، به همین ترتیب در آینده نزدیک در کارگاه شرکت خواهند کرد.

اهداف این کارگاهها، تقویت خودشناسی، اعتمادبه نفس، عزت نفس، کنترل خشم و هدف یابی در دانش آموزان میباشد.